IX Zimowy Maraton Na Raty

„ZiMNaR” PRZASNYSZ  04.01.2020 r. – 22.02.2020 r.

 

 

REGULAMIN

 

 

ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 

Zawody polegają na pokonaniu dystansu maratonu – 42 km na raty w odcinkach liczących po 7 km. Poszczególne biegi odbywać się będą w każdą sobotę stycznia i lutego od 04.01.2020 r. do 22.02.2020 r. Zawody odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni.

 

CELE

· popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

· propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

 

ORGANIZATOR:

 

• Klub sportowy Przaśnik Przasnysz 06-300 Przasnysz ul. Witosa 6/7.

• Aeroklub Północnego Mazowsza

• Tel. 668 394 851


• e-mail:       klub@przasnik.pl

 

PROGRAM ZAWODÓW:

• 8 poszczególnych etapów ZIMNARA liczących po 7 km odbywać się będzie w każdą sobotę stycznia i lutego zaczynając od 04.01.2020 r. wg następującego harmonogramu:

      I etap  – 04.01.2020 r. w godz. 10.00

      II etap – 11.01.2020 r. w godz. 10.00

      III etap – 18.01.2020 r. w godz. 10.00 ;

      IV etap – 25.01.2020 r. w godz. 10.00

      V etap – 01.02.2020 r. w godz. 10.00

      VI etap – 08.02.2020 r. w godz. 10.00

      VII etap – 15.02.2020 r. w godz. 10.00

      VIII etap dodatkowy – 22.02.2020 r. w godz. 10.00 – 11.30.

 

• Start – godz.10.00  – z parkingu koło wieży kontroli lotów

• Meta zawodów w miejscu startu

• Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

• Zapraszamy wszystkich zawodników po zakończeniu ostatniego etapu na uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

BIURO ZAWODÓW:

•  Godzina otwarcia biura: godzina przed startem. 

Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników. 

DYSTANS

•  Łączny dystans do pokonania w czasie zawodów wynosi – 42 km – dystans maratonu.

• Zawodnicy pokonują dystans na raty – w odcinkach po 7 km.

• Zawody składają się z 8 etapów po 7 km:

        siedmiu etapów zasadniczych;

        ósmego etapu dodatkowego.

• Do ukończenia zawodów należy skompletować 6 etapów.

• Do klasyfikacji generalnej zaliczane będzie 6 najlepszych wyników z etapów zasadniczych. Oznacza to, że zawodnik może nie uczestniczyć w jednym z etapów zasadniczych. Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie 7 etapów zasadniczych  

w klasyfikacji generalnej będą mieli uwzględnionych 6 najlepszych czasów.

• Ósmy bieg jest etapem dodatkowym kończącym cykl zawodów, a jednocześnie pozwalającym tym, którzy opuścili więcej niż jeden etap zasadniczy, na ukończenie pełnego dystansu Maratonu na Raty (w tym przypadku zawodnik zostanie sklasyfikowana na końcu stawki za wszystkimi zawodnikami, którzy ukończyli co najmniej 6 etapów zasadniczych).

• Każdy z ośmiu etapów zawodów liczy po 7 km ( dwie pętle wokół pasa startowego lotniska);

• Nawierzchnia trasy jest w całości trawiasta. W zależności od warunków atmosferycznych nawierzchnia może być pokryta śniegiem i lodem. Organizator nie zapewnia odśnieżania ani innej ingerencji w stan nawierzchni.

• Trasa będzie wytyczona za pomocą tyczek z biało-czerwoną taśmą oraz oznaczona co 500 metrów.

 

W przypadku odpowiedniego poziomu zainteresowani organizator dopuszcza wprowadzenie rywalizacji na połowie dystansu zasadniczego – dystansu półmaratonu – 21 km.

W tym przypadku wszystkie zasady zawodów zostają niezmienione z wyjątkiem dystansu. Zawodnicy w każdym etapie będą pokonywać połowę dystansu (jedno okrążenie – 3,5 km)

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby   pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. 
• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu. 

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów. 

• Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia w biurze zawodów i uiścić  opłatę wymaganą przez organizatora.

• Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną do dnia poprzedzającego zawody wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.przasnik.pl

lub na godzinę przed startem w biurze zawodów. Biuro zawodów zamykane będzie 15 minut przed godziną startu.

NUMER STARTOWY

• Każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem w zawodach otrzymuje numer startowy, którym posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych etapach. 

• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety. 

• Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani. 
• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją i zmianą numeru startowego. 

• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana. 

 

OPŁATY WPISOWE

• Opłata startowa wynosi 20 zł.

 

Dane do przelewu:

KS Przaśnik Przasnysz

Nest Bank S.A. 93 1870 1045 2083 1053 8204 0001

 

• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

• Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W zawodach prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

W wypadku uczestnictwa biegaczy na dystansie półmaratonu będzie prowadzona klasyfikacja w na danym dystansie. Warunkiem sklasyfikowania w oddzielnej klasyfikacji, jest ukończenie wszystkich etapów maratonu na raty w danej konkurencji.

NAGRODY:

Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej  6 etapów Maratonu otrzymają specjalne medale pamiątkowe oraz dyplomy.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn zostaną wyróżnieni pucharami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej

• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu 
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

e-mail: klub@przasnik.pl

Close Menu