Regulamin

BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE – 21.07.2019

– KORONA ZIEMI PRZASNYSKIEJ 2019

 CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 • Promocja gminy Czernice Borowe i powiatu przasnyskiego;
 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 • integracja ludności powiatu przasnyskiego
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz
 • Strona internetowa: http://przasnik.pl/
 • e-mail: klub@przasnik.pl

PROGRAM ZAWODÓW:

Bieg o puchar Wójta gminy Czernice Borowe zostanie rozegrany w miejscowości Rostkowo w gminie Czernice Borowe w dniu 21.07.2019 r.

21.07.2019 r.:

09:00 – Otwarcie biura zawodów.

11.00 – rozpoczęcie imprezy – start biegu na 1 km.

11.30 – start biegów na 5 km i 10 km.

13:00 – Konkurs wiedzy.

13.15 – Wręczenie nagród dla zwycięzców.

13.30 – Zakończenie imprezy.

 • Impreza jest zaliczana do cyklu biegów pod nazwą Korona Ziemi Przasnyskiej.
 • Bieg o puchar Wójta gminy Czernice Borowe traktowany jest jako odrębne zawody i posiada odrębną klasyfikację.
 • Dla zawodników, którzy ukończą wszystkie biegi Korony Ziemi Przasnyskiej przewidziana jest dodatkowa klasyfikacja.
 • Miejsce startu oraz trasy każdego biegu Korony zostaną podana na stronie http://przasnik.pl/
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

 

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w szkole podstawowej w Rostkowie.
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 09:00.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANSE

 • 10 km
 • 5 km
 • 1 km (dzieci do 14 roku życia – urodzeni od 2005 roku)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 10 km i 5 km mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. W biegu na 1 km mogą startować dzieci do lat 14 (urodzeni od 2005 r.) jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
  • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/
 • W formularzu należy wybrać dystans biegu.
 • Zgłoszenia ów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

NUMER STARTOWY

 • Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
 • Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
  • W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
  o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 • Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

OPŁATY

 • Każdy zawodnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty startowej na rzecz organizatora. Opłaty należy dokonać na konto KS Przaśnik lub w biurze zawodów
  w dniu zawodów. Opłaty na konto będą przyjmowane do dnia 17.07.2019 r. po tym terminie opłaty będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów w dniu zawodów.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

Uczestnicy powyżej 14 lat:

– do dnia 17.07.2019 r. –  30 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 40 zł.

Dzieci do lat 14:

– do dnia 17.07.2019 r. 15 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 20 zł/

Dane do przelewu:

KS Przaśnik Przasnysz

Nest Bank S.A.  93 1870 1045 2083 1053 8204 0001

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W biegu prowadzona jest indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn na każdym dystansie.
 • Zawodnicy, którzy wezmą udział we wszystkich biegach rozgrywanych w ramach Korony Ziemi Przasnyskiej zostaną sklasyfikowani dodatkowo w generalnej klasyfikacji Korony Ziemi Przasnyskiej. Warunkiem jest ukończenie wszystkich biegów Korony Ziemi Przasnyskiej na tym samym dystansie.

NAGRODY:

 • W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 SATYSFAKCJA, SPLENDOR, TROFEA.
 • Po ukończeniu każdego z biegów zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.
 • Po zakończeniu biegu odbędzie się konkurs wiedzy. Wylosowany zawodnik za każdą prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę rzeczową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę
  o środowisko naturalne.
  • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
  • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

 • e-mail: klub@przasnik.pl
Close Menu