Regulamin

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wszelkie rekomendacje określone przez Ministra Sportu i Turystyki zostaną podane na stronie klubu bliżej terminu biegu.

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

 • kultywowanie pamięci o Świętym Stanisławie Kostce -patronie Miasta Przasnysz;
 • promocja Miasta Przasnysz;
 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 • integracja ludności powiatu przasnyskiego;
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

 ORGANIZATOR:

 • Miasto Przasnysz (e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl ; Strona internetowa: http://www.przasnysz.um.gov.pl )
 • Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz (e-mail: klub@przasnik.pl; Strona internetowa: http://przasnik.pl)

PROGRAM ZAWODÓW:

 • Bieg Przasnyska mila śladami św. Stanisława Kostki zostanie rozegrany w Przasnyszu w dniu 17.09.2021 r. :

16.00 – Otwarcie biura zawodów.

17.00 – rozpoczęcie imprezy – start biegu na 1/8 mili (200 m) – przedszkolaki.

17.10 – start biegu na 1/4 mili (400 m) roczniki 2013 – 2014.

17.20 – start biegu na 1/4 mili (400 m) roczniki 2011 – 2012.

17.30 – start biegu na 1000 m roczniki 2008 – 2010.

17.40 – start biegu na 1000 m roczniki 2005 – 2007.

17.50 – start biegu na 1 milę (1600 m) młodzież i dorośli (elektroniczny pomiar czasu)

18.00 – Wręczenie nagród dla zwycięzców.

18.30 – Zakończenie imprezy.

 • Każdy bieg posiada odrębną klasyfikację.
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników

 BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Budynku MOSIR się na Stadionie Miejskim w Przasnyszu ul. Makowska 23
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 16.00.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

 DYSTANSE:

 • 1/8 mili (200 m) przedszkolaki
 • 1/4 mili (400 m) młodsze dzieci
 • 1000 m starsze dzieci
 • 1 mila (1600 m) młodzież i dorośli (elektroniczny pomiar czasu)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. W poszczególnych wiekach obowiązują następujące ograniczenia wiekowe:
 • 1/8 mili (200 m) przedszkolaki (roczniki 2014 i młodsi)
 • 1/4 mili (400 m) młodsze dzieci (roczniki 2011 – 2012 oraz 2013 – 2014)
 • 1000 m – starsze dzieci (roczniki  2005 – 2007 oraz 2008 – 2010)
 • 1 mila (1600 m) młodzież i dorośli (roczniki do 2004)
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/
 • W formularzu należy wybrać dystans biegu.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

 

NUMER STARTOWY:

 • Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów. Numer startowy ważny jest na jeden bieg.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety. 
 • Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
  W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 • Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.  

OPŁATY STARTOWE:

 •  Udział w zawodach jest bezpłatny.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W każdym biegu będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet (chłopców i dziewcząt) w następujących kategoriach wiekowych:

a) 1/8 mili (200 m)

 • kategoria OPEN chłopców i dziewcząt.

b) 1/4 mili (400 m)

 • kategoria chłopców i dziewcząt (roczniki 2013 – 2014 )
 • kategoria chłopców i dziewcząt (roczniki 2011 – 2012)

c) 1000 m

 • kategoria chłopców i dziewcząt (roczniki 2008 – 2010)
 • kategoria chłopców i dziewcząt (roczniki 2005 – 2007)

d) 1 mila (1600 m)

 • kategoria  OPEN kobiet i mężczyzn.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku startu w danej kategorii mniej niż 5 uczestników.

W biegu na 1 milę (1600m) prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania specjalnego chipa otrzymanego w pakiecie startowym na czas trwania biegu zgodnie z zaleceniami firmy świadczącej usługę elektronicznego pomiaru czasu. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować błędnym lub brakiem pomiaru czasu co w efekcie może doprowadzić do dyskwalifikacji.

W przypadku zastosowania chipów wielorazowych, zawodnik zobowiązany jest bezwzględnie oddać chip po przebiegnięciu trasy. Za nieoddanie chipu lub zagubienie zawodnik zostanie obciążony materialnie kwotą 30 zł.

NAGRODY:

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zawodów.
 • Puchary oraz dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców (kobiet i mężczyzn).

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
  w trakcie trwania zawodów.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać datę urodzenia, dystans oraz przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

 • e-mail: klub@przasnik.pl
Close Menu