REGULAMIN

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

 • Wzrost świadomości społecznej na temat choroby jaką jest mukowiscydoza,
 • Promocja zdrowia – wspieranie działań na rzecz aktywności fizycznej i udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych lokalnej społeczności,
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,
 • Wsparcie zbiórki prowadzonej przez Komitet Wiecej Wiem na rzecz Niny chorej na mukowizcydozę.

ORGANIZATOR:

 • KS Przaśnik Przasnysz,
 • WSPÓŁORGANIZATOR: Komitet Więcej Wiem

PROGRAM ZAWODÓW:

 • „Bieg z mukowiscydozą” odbędzie się w dniu 18.05.2019 r. o godzinie 11.00.
 • Bieg rozpocznie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu przy ul. Orlika 48.
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu przy ul. Orlika 48.
 • Biuro zawodów będzie czynne: w dniu 18.05.2019 r. w godzinach 09.00 – 11.00.
 • Szatnia dla zawodników zapewniona będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANSE:

 • 1 km
 • 5 km

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 1 km i 5 km mają:
  • osoby pełnoletnie;
  • osoby niepełnoletnie jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/zapisy/
 • Zgłoszenia do poszczególnych biegów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych

NUMER STARTOWY:

 • Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
 • Zawodnik bez widocznego numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu. 
 • W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją. 

OPŁATY STARTOWE:

 • Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  • 15 zł – dzieci i młodzież szkolna
  • 30 zł – dorośli
 • Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Opłaty startowe należy uiszczać na konto bankowe o nr 93 1870 1045 2083 1053 8204 0001 z tytułem przelewu „Bieg z mukowiscydozą, imię i nazwisko”.
 • Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy. Informacja zostanie umieszczona na liście startowej na stronie internetowej.
 • Zapisy będą prowadzone do wyczerpania pakietów startowych.
 • W przypadku dostępności wolnych pakietów startowych zapisy będą prowadzone w biurze zawodów w dniu biegu.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • Bieg na 1 km jest biegiem towarzyszącym. W biegu na 1 km nie będzie prowadzonej klasyfikacji zawodników.
 • W biegu na 5 km będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach mężczyzn i kobiet.

NAGRODY:

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 1 km, 5 km, otrzymają medal okolicznościowy.
 • Najlepsi zawodnicy biegu na 5 km (pierwsze 3 miejsca w kategoriach mężczyzn i kobiet zostaną wyróżnieni pamiątkową statuetką.
 • Organizator ma prawo wprowadzenia dodatkowych kategorii.

POSIŁEK REGENERACYJNY:

 • Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma posiłek regeneracyjny w postaci grochówki.
 • Do odbioru posiłku regeneracyjnego uprawnia numer startowy zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji z przebiegu wydarzenia w postaci wywiadów, zdjęć, filmów i zamieszczenia ich w radiu, prasie, telewizji i Internecie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
 • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miejscowość, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 •  

KONTAKT:

 • e-mail: klub@przasnik.pl
Close Menu