BIEG WILCZYM
TROPEM

01.03.2020 r.

 

REGULAMIN

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 

 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych;
 • promocja Miasta Przasnysz i powiatu przasnyskiego;
 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji
  fizycznej;
 • integracja ludności powiatu przasnyskiego;
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i
  rekreacji wśród lokalnej społeczności.

 

ORGANIZATOR:

 

– 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu;

– Burmistrz Miasta Przasnysz;

– Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz

 • Strona internetowa: http://przasnik.pl
 • e-mail: klub@przasnik.pl

 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

HONOROWY PATRONAT:

Starosta Przasnyski.

PROGRAM ZAWODÓW:

 • Bieg Wilczym Tropem zostanie rozegrany w Przasnyszu w dniu 01.03.202 r. :

09.00 – Otwarcie biura zawodów.

11.00 – rozpoczęcie imprezy – start biegu honorowego na 1 km.

11.30 – start biegu na 1963 m

12.00 – start biegu na 5 km.

   13.00 – Wręczenie nagród dla zwycięzców.

 • 30– Zakończenie imprezy.
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników

 

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Sadowej 5 w Przasnyszu.
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 09.00.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANSE

 • 1963 m;
 • 5 km
 • dodatkowo zostanie rozegrany bieg honorowy na dystansie 1 km

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/
 • W formularzu należy wybrać dystans biegu.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

 

PAKIET STARTOWY

 • Zawodnicy startujący w biegach głównych na dystansach 1963 m o raz 5 km w pakiecie startowym otrzymają:

koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (nie gwarantujemy otrzymania koszulki w wybranym rozmiarze ponieważ jest to sugestia dla ogólnopolskiego Organizatora);

oficjalny medal pamiątkowy wykonany z metalu, po przebiegnięciu dystansu;
numer startowy;
napoje na mecie i w trakcie biegu;

– pyszna grochówka po zakończeniu biegu.

 • Zawodnicy startujący w biegu honorowym na dystansie 1 km w pakiecie startowym otrzymają:

– oficjalny medal pamiątkowy wykonany z metalu, po przebiegnięciu dystansu;
– numer startowy;
– napoje na mecie i w trakcie biegu;

– pyszna grochówka po zakończeniu biegu.

 • Zawodnicy startujący w biegach głównych (na 1963 m i 5 km) mają inne numery startowe od zawodników z biegu dodatkowego na dystansie 1 km.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
 • Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
  · W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 • Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

Limit pakietów startowych na wszyskie biegi jest ograniczona.

OPŁATY

 • Uczniowie szkół podstawowych z Przasnysza zwolnienie są z opłat.
 • Żołnierze biegnący w mundurach zwolnienie są z opłaty startowej.
 • Każdy inny zawodnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty startowej na rzecz organizatora.
 • Opłaty należy dokonać na konto KS Przaśnik lub w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Opłaty na konto będą przyjmowane do dnia 27.02.2020 r. po tym terminie opłaty będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów w dniu zawodów.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

Biegi główne: na dystansie: 1963 m oraz 5 km:

– do dnia 27.02.2020 r. –  30 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 40 zł.

Bieg honorowy na dystansie 1 km: – 10 zł.

Dane do przelewu:

KS Przaśnik Przasnysz

Nest Bank S.A.  93 1870 1045 2083 1053 8204 0001

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W biegach głównych na 1963m oraz 5 km będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet.
 • W biegu na 1 km nie prowadzi się klasyfikacji ani pomiaru czasu. Jest to bieg honorowy.

NAGRODY:

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zawodów:

– oficjalne medale wykonane z metalu – biegi na 1963 m i 5 km oraz bieg honorowy na 1 km;

 • Puchary dla pierwszych trzech miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn w biegach na głównych na 1963 m oraz 5 km .

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać datę urodzenia, dystans oraz przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

KONTAKT:

 e-mail:

klub@przasnik.pl

Close Menu