Statut Klubu Sportowego Przaśnik Przasnysz

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Przasnysz. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Przasnyskiego.

§4

Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności: ustawy o sporcie i ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

§5

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

3. Klub jest członkiem Mazowieckiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

4. Klub używa pieczęci, flagi, barw, loga, herbu i godła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§6

1. Celem Klubu jest podejmowanie działań w sferze:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

b) ochrony i promocji zdrowia,

c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

e) bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

f) działalności charytatywnej,

g) organizacji i szkolenia dzieci i młodzieży, zawodników w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej.

 2. Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego przy współudziale z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

W ramach działalności nieodpłatnej Klub:

a) upowszechnia i rozwija rekreację fizyczną, sport i turystykę,

b) popularyzuje kulturę zdrowotną i fizyczną,

c)popularyzuje higieniczny tryb życia,

d) organizuje imprezy i zawody sportowe,

e) uczestniczy w imprezach i zawodach sportowych,

f) organizuje różne formy aktywności fizycznej,

g) prowadzi cykliczne treningi sportowe,

h) organizuje obozy szkoleniowe oraz sportowe w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia,

i) współdziała w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,

j)prowadzi systematyczne szkolenie w zakresie poszczególnych dyscyplin sportowych.

W ramach działalności odpłatnej Klub:

a) organizuje i prowadzi sekcje sportowe,

b) prowadzi systematyczne szkolenie w zakresie poszczególnych dyscyplin sportowych,

c) organizuje imprezy sportowe i bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,

d) organizuje obozy szkoleniowe oraz sportowe w celu podnoszenia poziomu sportowego.

§7

Klub do realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje.

§8

1).Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków, pracy wolontariuszy oraz pomocy rodziców zawodników i uczniów.

2) Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie Klubu

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

§11

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Klubu, stają się jego członkami z chwilą zarejestrowania Klubu.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu,

d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Klubu,

e) otrzymywać od władz Klubu pomoc w realizacji statutowych zadań,

f) korzystać z urządzeń Klubu,

g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu,

h) reprezentowania barw Klubu Sportowego Przaśnik Przasnysz.

  §13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

b) uczestniczyć w działalności Klubu,

c) przestrzegać Statutu i uchwał władz Klubu,

d) opłacać regularnie składki.

§14

1. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,

b) wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,

c) wykluczenia z Klubu.

2. Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Klubu, lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

 §15

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Klubu, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Klubu.

§16

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 §17

1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.

2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Klubowi w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Członkowie wspierający Klubu są zobowiązani do regularnego płacenia składek członkowskich.

 §18

1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Członek honorowy Klubu korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.

3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Klubowi w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 5. Członek honorowy klubu zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§19

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§20

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 19 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.

b) ustania członkostwa w Klubie,

c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 3 członków Klubu.

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków

§21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków programu działania Klubu,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

d) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika,

e) wybór Komisji Rewizyjnej,

f) odwoływanie członków władz Klubu,

g) uzupełnianie składu władz Klubu,

h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3,

i) określenie wysokości składki członkowskiej,

j) powoływanie pełnomocnika do spraw podpisywania umów z członkami Zarządu,

k) dokonywanie zmian w Statucie,

l) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

m) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

n) decydowanie o innych sprawach Klubu nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Klubu.

 §22

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 14 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Klubu w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b i c,

c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 4.

5. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Klubu o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później 14 dni przed tym terminem.

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§23

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

§24

1. Zarząd składa się z 3 – 7 członków.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Umowy z

członkami Klubu zawiera pełnomocnik do spraw podpisywania umów z Zarządem.

§25

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

e) zarządzanie majątkiem Klubu,

f) ustalanie budżetu Klubu,

g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

§26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na rok. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Skarbnika.

Komisja Rewizyjne

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 22 ust. 5.

§29

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§30

Majątek Klubu powstaje z:

1. wpływów ze składek członkowskich;

2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;

3. wpływów z dotacji;

4. wpływów z działalności statutowej;

5. ofiarności publicznej;

6. dochodów z majątku Klubu;

7. innych źródeł.

§31

Majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

§32

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 7
Wyróżnienia i kary

§33

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§34

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków – prawo wymierzenia następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka,

d) wykluczenia.

2. Od  uchwały Zarządu o ukarani, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

Rozdział 8
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§35

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§36

1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Close Menu