Regulamin zawodów „Przasnyska kilometrówka”

CEL ZAWODÓW:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

ORGANIZATOR:

STANOWIENIA OGÓLNE:

 • Przasnyska kilometrówka to zawody o charakterze rekreacyjnym polegające na zbieraniu przez członków drużyny jak największej ilości przebiegniętych kilometrów.
 • Drużyny składają się od 3 do 5 członków (w tym co najmniej 1 kobieta).
 • Ilość przebiegniętych kilometrów zliczana jest na podstawie danych z aplikacji umożliwiających monitorowanie parametrów biegu (np. endomondo)
 • Kapitan drużyny ma obowiązek przesłania w wyznaczonych terminach danych z biegów wszystkich członków drużyny. Dane muszą zawierać datę, dystans, czas biegu każdego zawodnika.
 • Na podstawie przesłanych danych, na stronie organizatora prowadzony będzie ranking wszystkich drużyn zgłoszonych do rywalizacji.
 • Zawody trwać będą w okresie od dnia 1 do 30 listopada 2019 r.
 • Każdy bieg ma charakter biegu indywidualnego.

ZASADY LICZENIA KILOMETRÓW:

  1. Uczestnicy samodzielnie dokumentują liczbę przebytych kilometrów za pomocą własnych urządzeń i dedykowanych aplikacji (np. endomondo).
  2. Kapitan drużyny zbiera dane od wszystkich członków i przesyła w wyznaczonym terminie do organizatora (klub@przasnik.pl)
  3. Uczestnicy mogą realizować swoją aktywność fizyczną w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, w którym zapewnione będzie funkcjonowanie aplikacji.
  4. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w trakcie trwania imprezy, uzyskane przed momentem rezygnacji kilometry nie przepadają i zaliczane zostają na poczet drużyny.
  5. Naliczane zostają tylko pełne kilometry np. przebytych 7,6 km – uwzględnione zostaje 7 km.
  6. Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik winien posiadać urządzenie pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza danych zawodów na stronie www.przasnik.pl maksymalnie do końca (23:59) następnego dnia od dnia zakończenia zawodów.
  7. Zalecane jest przesłanie Organizatorowi zdjęcia ekranu urządzenia z w/w danymi na maila klub@przasnik.pl.
  8. Terminy przesyłania danych przez kapitanów drużyn:

  – 09.11.2019 r.

  – 16.11.2019 r.

  – 23.11.2019 r.

  – 30.11.2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki regulaminowe.
 2. Każda drużyna składa się z od 3 do 5 uczestników w tym jednej kobiety
 3. Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/
 4. Każda drużyna zobowiązuje się do wniesienia opłaty startowej w wysokości 50 zł na rzecz organizatora. Opłaty należy dokonać na konto KS Przaśnik.

KS Przaśnik Przasnysz

Nest Bank S.A.  93 1870 1045 2083 1053 8204 0001

W tytule przelewu podając nazwę drużyny.

 

Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany w systemie Organizatora, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

NAGRODY:

1.Klasyfikacja drużynowa

Puchary dla 3 najlepszych drużyn, które uzyskały największą liczbę przebytych kilometrów.

 1. Klasyfikacja indywidualna

Puchar dla najlepszej kobiety oraz najlepszego mężczyzny.

Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o dane przekazane zgodnie z punktem IV Regulaminu.

INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani innych świadczeń uczestnikom.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do:
 4. a) przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie);
 5. b) zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie biegów indywidualnych;
 6. d) kulturalnego zachowywania się;
 7. e) samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
 8. Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Uczestnik wypełniając zgłoszenie o jakim mowa:
 10. a) zapoznał się i akceptuje regulamin
 11. b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez KS Przaśnik Przasnysz
 12. c) jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające realizację zawodów. W sytuacjach np.: bardzo silnego wiatru lub siarczystego mrozu.

Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.

Close Menu