Regulamin

CEL ZAWODÓW:

 • promocja Miasta Przasnysz;
 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 • integracja lokalnej społeczności
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • przygotowanie świątecznej paczki dla Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Przasnyszu „Nasza Szkoła”.

ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz
 • Miasto Przasnysz
 • Strona internetowa: http://przasnik.pl

e-mail: klub@przasnik.pl

PROGRAM ZAWODÓW:

  • Bieg „Świąteczna Sztafeta Mikołaja” zostanie rozegrany w Przasnyszu w dniu 19.12.2019 r. :

  19.12.2019 r.:

  18.00 – Otwarcie biura zawodów.

  19.00 – rozpoczęcie zawodów.

  20.00 – Wręczenie nagród dla zwycięzców.

  20:15 – Konkurs wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych używek na zdrowie człowieka.

  20:00 – Zakończenie imprezy.

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie na Rynku Miasta Przasnysz.
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 17.00.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANS I TRASA:

 • 4 x 300 m
 • każdy zawodnik ze składu czteroosobowej sztafety pokona jedno okrążenie wokół rynku w Przasnyszu.

ZASADY OGÓLNE:

 • Zawody polegają na pokonaniu czterech okrążeń wokół przasnyskiego rynku przez drużynę złożoną z 4 zawodników;
 • każde okrążenie pokonuje inny zawodnik drużyny;
 • zmiany zawodników zastępują w wyznaczonej strefie zmian;
 • start kolejnego zawodnika odbywa się po przekazaniu worka z prezentami kolejnemu zawodnikowi w wyznaczonej strefie zmian

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/sztafeta-mikolaja
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

NUMER STARTOWY:

 • Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety. 
 • Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani. 
  W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją. 
 • Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana. 

 

OPŁATY:

Udział w zawodach jest bezpłatny.

W ramach wpisowego każda drużyna może dobrowolnie przekazać określone przedmioty  do paczki, która zostanie przekazana dla „Naszej Szkoły”  – Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Przasnyszu.

Zaleca się przekazanie najbardziej potrzebnych przedmiotów i pomocy terapeutycznych do ćwiczeń percepcji i pamięci wzrokowej z niżej wymienionej listy:

 • dobieranki;
 • puzzle 30 elementów lub mniej;
 • dopasowywanie kształtów, kolorów;
 • klocki;
 • puzzle drewniane 4 – elementowe;
 • książeczki w sztywnej oprawie tematyczne (zwierzątka, ubrania itp.);
 • lalki;
 • wózek dla lalek;
 • samochodziki;
 • bujaki;
 • patyczaki;
 • samochodzik jeździk;

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Klasyfikacja drużynowa OPEN

Dodatkowe kategorie:

 • Najciekawsze przebranie;
 • najcieplejszy zawodnik (najbardziej skąpy strój);
 • najbardziej wesoły zawodnik.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.

NAGRODY:

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zawodów.
 • Puchary dla 3 najlepszych drużyn;
 • Puchary dla zwycięzców kategorii;
 • Po zakończeniu biegu odbędzie się konkurs wiedzy. Wylosowany zawodnik za każdą prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę rzeczową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. 
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
  w trakcie trwania zawodów. 
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
 • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać nazwę swojej drużyny, datę urodzenia, przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

e-mail: klub@przasnik.pl

Close Menu