Bieg
WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

12.01.2020
r.

 

REGULAMIN

 

 

CELE
I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW
:

 

·       Propagowanie akcji „Policz się z
cukrzycą” oraz programów autorskich 
Fundacji WOŚP;

·       Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki
pierwszej pomocy;

·       popularyzacja biegania, jako najprostszej formy
rekreacji fizycznej;

·       propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego
wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności;

·       Zbiórka pieniędzy na WOŚP.

 

ORGANIZATOR:

 

• Miasto Przasnysz


Strona internetowa:        
https://www.facebook.com/przasnyskisztabwosp/

                                         http://www.przasnysz.um.gov.pl/

• e-mail:                           

                                       umprzas@przasnysz.um.gov.pl

 

 

• Współorganizator:
Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz, ul. Wincentego Witosa 6/7 Przasnysz.

• Strona internetowa:         https://www.przasnik.pl

• e-mail:                            klub@przasnik.pl

PROGRAM ZAWODÓW:

• Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się
pierwszej pomocy” odbędzie się
w ramach 28 Finału akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu
12.01.2020r. o godzinie 12.45.

• Bieg rozpocznie się w Szkole Podstawowej nr 3
w Przasnyszu przy ul. Orlika 48.


Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio
zawodników.

BIURO ZAWODÓW:

• Biuro
zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu przy ul.
Orlika 48.

• Biuro
zawodów będzie czynne:

 w dniu 12.01.2020 r. od godziny 11:00.

• Szatnia
dla zawodników zapewniona będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

 Organizator ma prawo
zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym
uprzednio zawodników. 

DYSTANSE

• 
1 km;

•  5
km.

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Impreza ma charakter otwarty. Prawo
uczestnictwa w biegu na 1 km i 5 km mają:

– osoby   pełnoletnie;

– osoby niepełnoletnie jeśli mają pisemną
zgodę rodziców.

 
• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub
złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w
biegu. 

• Każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność
rodziców lub prawnych opiekunów). 
• Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze
zawodów oraz przekazać datek na rzecz WOŚP.

 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
https://www.przasnik.pl


W formularzu należy wypełnić wszystkie pola. 

• Zgłoszenia do poszczególnych biegów
będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

 

NUMER STARTOWY

• Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze
zawodów.

• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu
tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety. 

• Zawodnik bez widocznego numeru startowego nie otrzyma
pamiątkowego medalu. 
• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie
skutkowało dyskwalifikacją. 

• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego
medalu. 

OPŁATY STARTOWE

• Organizator nie
wprowadza opłat startowych.

• W czasie zawodów
prowadzona będzie zbiórka rzecz WOŚP przez wolontariusza w biurze zawodów.

• Zawodnicy
przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

• Bieg ma charter akcji charytatywnej.

• W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

• W biegu będzie prowadzona klasyfikacja w następujących
kategoriach:

– najmłodszy zawodnik;

– najstarszy zawodnik;

– zawodnik z najcięższym plecakiem;

– zawodnik z najciekawszym przebraniem;

– najdokładniej przebiegnięta trasa;

– trasa przebiegnięta „po łepkach”.

 

NAGRODY:

• Każdy zawodnik po ukończeniu biegu poza
splendorem i satysfakcją otrzyma specjalny medal pamiątkowy.

• Po zakończeniu biegu obędzie się wręczenie
specjalnych dyplomów dla zwycięzców w prowadzonych kategoriach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Bieg odbędzie się bez
względu na pogodę.

• Organizatorzy nie
zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej

• Organizator ubezpiecza zawodników na czas
zawodów. 

• Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania
warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach
publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych
regulujących ruchem.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów. 
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną
troskę
o środowisko naturalne. 
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową
lub miejscowość, które chce reprezentować.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę
zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

• e-mail:       klub@przasnik.pl;

                   umprzas@przasnysz.um.gov.pl

 

 

 

Close Menu