KORONA ZIEMI PRZASNYSKIEJ ŚLADAMI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

01.09.2019 r.

 

 

REGULAMIN

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 

·       kultywowanie pamięci o Świętym Stanisławie Kostce;

·       promocja Miasta Przasnysz i powiatu przasnyskiego;

·       popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;

·      integracja ludności powiatu przasnyskiego;

·       propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

 

ORGANIZATOR:

 

·       Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz

·       Strona internetowa: http://przasnik.pl

·       e-mail: klub@przasnik.pl

 

PROGRAM ZAWODÓW:

 • Bieg o puchar Burmistrza Miasta Przasnysz w ramach zawodów Korona Ziemi Przasnyskiej Śladami Świętego Stanisława Kostki zostanie rozegrany
  w Przasnyszu w dniu 01.09.2019 r. :

01.09.2019 r.:

10:30 – Otwarcie biura zawodów.

12.30 – rozpoczęcie imprezy – start biegu na 1 km.

13.00 – start biegów na 5 km i 10 km.

14:30 – Konkurs wiedzy o życiu św. Stanisława Kostki.

14.45 – Wręczenie nagród dla zwycięzców.

15.00 – Zakończenie imprezy.

 

 • Impreza jest zaliczana do cyklu biegów pod nazwą Korona Ziemi Przasnyskiej.
 • Bieg o puchar Burmistrza Miasta Przasnysz traktowany jest jako odrębne zawody i posiada odrębną klasyfikację.
 • Dla zawodników, którzy ukończą wszystkie biegi Korony Ziemi Przasnyskiej przewidziana jest dodatkowa klasyfikacja.
 • Miejsce startu oraz trasy każdego biegu Korony zostaną podana na stronie http://przasnik.pl/
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 5.
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 10:30.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.           

DYSTANSE

 • 10 km
 • 5 km
 • 1 km (dzieci do 14 roku życia – urodzeni od 2005 roku)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 10 km i 5 km mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. W biegu na 1 km mogą startować dzieci do lat 14 (urodzeni od 2005 r.) jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału
  w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście
  w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/
 • W formularzu należy wybrać dystans biegu.
 • Zgłoszenia ów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

NUMER STARTOWY

 • Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów. Numer startowy ważny jest na jeden bieg.  
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety. 
 • Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani. 
  W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją. 
 • Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana. 

OPŁATY

Każdy zawodnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty startowej na rzecz organizatora. Opłaty należy dokonać na konto KS Przaśnik lub w biurze zawodów w dniu zawodów. Opłaty na konto będą przyjmowane do dnia 28.08.2019 r. po tym terminie opłaty będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów w dniu zawodów.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

 

Uczestnicy powyżej 14 lat:

– do dnia 28.08.2019 r. –  30 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 40 zł.

 

Dzieci do lat 14:

– do dnia 28.08.2019 r. 15 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 20 zł/

 

Dane do przelewu:

KS Przaśnik Przasnysz

Nest Bank S.A.  93 1870 1045 2083 1053 8204 0001

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

a) Open

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

– K-10 M10 (rocznik 2000 i młodsi),

– K-20 M-20 (rocznik 1999-1990),

– K-30 M-30 (rocznik 1989-1980),

– K-40 M-40 (rocznik 1979-1970),

– K-50 M-50 (rocznik 1969-1960),

– K-60 M-60 (rocznik 1959-1950),

– K-70 M-70 (rocznik 1949-i starsi).

 • Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych
  w przypadku startu w danej kategorii mniej niż 5 uczestników.
 • W biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania specjalnego chipa otrzymanego
  w pakiecie startowym na czas trwania biegu.
 • Klasyfikacja  prowadzona będzie na podstawie danych z elektronicznego systemu pomiaru czasu.
 • Zawodnik, który w czasie biegu nie będzie posiadał chipu nie zostanie sklasyfikowany.
 • Dopuszcza się zmianę dystansu w biegach na 5 km i 10 km. Zawodnik, który w trakcie biegu zdecyduje się na zmianę długości trasy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania organizatora i obsługi systemu pomiaru czasu o zmianie dystansu. Brak informacji o zmianie dystansu do czasu ogłoszenia wyników skutkuje klasyfikacją na dystansie zadeklarowanym
  w czasie rejestracji. Po ogłoszeniu wyników zmiany w klasyfikacji nie będą uwzględniane.
 • Zawodnicy, którzy wezmą udział we wszystkich biegach rozgrywanych
  w ramach Korony Ziemi Przasnyskiej zostaną sklasyfikowani dodatkowo
  w generalnej klasyfikacji Korony Ziemi Przasnyskiej. Warunkiem jest ukończenie wszystkich biegów Korony Ziemi Przasnyskiej na tym samym dystansie.

NAGRODY:

 • Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników zawodów.
 • Po zakończeniu biegu odbędzie się konkurs wiedzy. Wylosowany zawodnik za każdą prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę rzeczową.

 

Dystans 1 km:

a) OPEN:

 • Puchary dla pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców.

 

b) Dodatkowe wyróżnienia:

 • – Puchary dla trzech najmłodszych zawodników i zawodniczek.

 

Dystanse 5 km i 10 km:

a) OPEN:

 • Puchary dla pierwszych trzech miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn;

b) Kategorie wiekowe:

 • Puchar dla zwycięzcy (zajęcie pierwszego miejsca) w każdej kategorii wiekowej.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. 
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
  w trakcie trwania zawodów. 
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
 • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać datę urodzenia, dystans oraz przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

 

KONTAKT:

 

e-mail: klub@przasnik.pl

Close Menu