• Regulamin

BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC – 27.10.2019

– KORONA ZIEMI PRZASNYSKIEJ 2019

 CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 • Promocja gminy Jednorożec oraz powiatu przasnyskiego;
 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
 • integracja ludności powiatu przasnyskiego
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz
 • Strona internetowa: http://przasnik.pl/
 • e-mail: klub@przasnik.pl

PROGRAM ZAWODÓW:

Bieg o puchar Wójta Gminy Jednorożec zostanie rozegrany w miejscowości Jednorożec w dniu 27.10.2019 r.

27.10.2019 r.:

09:00 – Otwarcie biura zawodów.

11.00 – rozpoczęcie imprezy – start biegu na 1 km.

11.30 – start biegów na 5 km i 10 km.

13:00 – Konkurs wiedzy.

13.15 – Wręczenie nagród dla zwycięzców.

13.30 – Zakończenie imprezy.

 • Impreza jest zaliczana do cyklu biegów pod nazwą Korona Ziemi Przasnyskiej.
 • Bieg o puchar  Wójta Gminy Jednorożec traktowany jest jako odrębne zawody i posiada odrębną klasyfikację.
 • Dla zawodników, którzy ukończą wszystkie biegi Korony Ziemi Przasnyskiej przewidziana jest dodatkowa klasyfikacja.
 • Miejsce startu oraz trasy każdego biegu Korony zostaną podana na stronie http://przasnik.pl/
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

 

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w na Stadionie Mazowsze w Jednorożcu przy ul. Mieszka I 11
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godziny 09:00.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANSE

 • 10 km
 • 5 km
 • 1 km (dzieci do 14 roku życia – urodzeni od 2005 roku)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 10 km i 5 km mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. W biegu na 1 km mogą startować dzieci do lat 14 (urodzeni od 2005 r.) jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
  • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl/
 • W formularzu należy wybrać dystans biegu.
 • Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

NUMER STARTOWY

 • Numer startowy zwrotny wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów. 
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety. 
 • Zawodnicy zobowiązują się do zwrotu numeru po biegu lub wpłaty 20 zł w przypadku jego zgubienia/zniszczenia. 
 • Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani. W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją. 
 • Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana. 

OPŁATY

 • Każdy zawodnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty startowej na rzecz organizatora. Opłaty należy dokonać na konto KS Przaśnik lub w biurze zawodów
  w dniu zawodów. Opłaty na konto będą przyjmowane do dnia 24.10.2019 r. po tym terminie opłaty będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów w dniu zawodów.

Wysokość opłaty startowej wynosi:

Uczestnicy powyżej 14 lat:

– do dnia 24.10.2019 r. –  30 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 40 zł.

Dzieci do lat 14:

– do dnia 24.10.2019 r. 15 zł.

– w dniu zawodów w biurze zawodów 20 zł.

– Dzieci z Gminy Jednorożec są zwolnione z opłaty startowej

Dane do przelewu:

KS Przaśnik Przasnysz

Nest Bank S.A.  93 1870 1045 2083 1053 8204 0001

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • a) Open 
 • b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

– K-10 M10 (rocznik 2000 i młodsi), 

– K-20 M-20 (rocznik 1999-1990), 

– K-30 M-30 (rocznik 1989-1980), 

– K-40 M-40 (rocznik 1979-1970), 

– K-50 M-50 (rocznik 1969-1960),

– K-60 M-60 (rocznik 1959-1950), 

– K-70 M-70 (rocznik 1949 i starsi). 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku startu w danej kategorii mniej niż 5 uczestników. 
 • W biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. 
 • Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie danych z elektronicznego systemu pomiaru czasu. 
 • Zawodnik, który w czasie biegu nie będzie posiadał chipu nie zostanie sklasyfikowany.
 • Dopuszcza się zmianę dystansu w biegach na 5 km i 10 km. Zawodnik, który w trakcie biegu zdecyduje się na zmianę długości trasy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania organizatora o zmianie dystansu. Brak informacji o zmianie dystansu do czasu ogłoszenia wyników skutkuje klasyfikacją na dystansie zadeklarowanym w czasie rejestracji. Po ogłoszeniu wyników zmiany w klasyfikacji nie będą uwzględniane.
 • Zawodnicy, którzy wezmą udział we wszystkich biegach rozgrywanych w ramach Korony Ziemi Przasnyskiej zostaną sklasyfikowani dodatkowo w generalnej klasyfikacji Korony Ziemi Przasnyskiej. Warunkiem jest ukończenie wszystkich biegów Korony Ziemi Przasnyskiej na tym samym dystansie.

NAGRODY:

 • Po ukończeniu każdego z biegów zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.
 • Po zakończeniu biegu odbędzie się konkurs wiedzy. Wylosowany zawodnik za każdą prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę rzeczową.

Dystans 1 km:
a) OPEN:
Puchary dla pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców.
b) Dodatkowe wyróżnienia:
– Puchary dla trzech najmłodszych zawodników i trzech najmłodszych zawodniczek.
Dystanse 5 km i 10 km:
a) OPEN:
Puchary dla pierwszych trzech miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn;
b) Kategorie wiekowe:
Puchar dla zwycięzcy (zajęcie pierwszego miejsca) w każdej kategorii wiekowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę
  o środowisko naturalne.
  • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
  • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

 • e-mail: klub@przasnik.pl
 •  
Close Menu