Regulamin

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:

 • Wsparcie zbiórki prowadzonej na rzecz Agnieszki cierpiącej na chorobę nowotworową.
 • Promocja zdrowia – wspieranie działań na rzecz aktywności fizycznej lokalnej społeczności,
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,

 

ORGANIZATOR:

 • KS Przaśnik Przasnysz.

 

PROGRAM ZAWODÓW:

 • „Bieg charytatywny Uśmiechy dla Agniechy” odbędzie się w dniu 28.07.2019 r. o godzinie 15.00.
 • Bieg rozpocznie się na Stadionie Miejskim w Przasnyszu ul. Makowska 23.
 • Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

 

BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim w budynku OSIR w Przasnyszu ul. Makowska 23.
 • Biuro zawodów będzie czynne: w dniu 28.07.2019 r. w godzinach 13.00 – 15.00.
 • Szatnia oraz prysznice dla zawodników zapewniona będzie w budynku OSIR.
 • Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

 

DYSTANSE:

 • 1 km
 • 5 km

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 1 km i 5 km mają:
  • osoby pełnoletnie;
  • osoby niepełnoletnie jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://przasnik.pl
 • Zgłoszenia do poszczególnych biegów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych

 

NUMER STARTOWY:

 • Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
 • Zawodnik bez widocznego numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu. 
 • W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją. 

 

OPŁATY STARTOWE:

 • Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  • 15 zł – dzieci i młodzież szkolna
  • 30 zł – dorośli
 • Wszystkie opłaty startowe zostaną przekazane na rzecz zbiórki prowadzonej dla Agnieszki.
 • Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Opłaty startowe należy uiszczać na konto bankowe o nr 93 1870 1045 2083 1053 8204 0001z tytułem przelewu „Uśmiechy dla Agniechy, imię i nazwisko”.
 • Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy. Informacja zostanie umieszczona na liście startowej na stronie internetowej.
 • Istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w biurze zawodów w dniu biegu.
 • Zapisy będą prowadzone do wyczerpania pakietów startowych.
 • W przypadku dostępności wolnych pakietów startowych zapisy będą prowadzone w biurze zawodów w dniu biegu.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W biegu na 1 km będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach:

Dziewcząt (do lat 14), chłopców (do lat 14), mężczyzn i kobiet.

 • W biegu na 5 km będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach mężczyzn i kobiet.

 

NAGRODY:

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą biegi 1 km, 5 km, otrzymają medal okolicznościowy
 • Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 miejsca w kategoriach dziewcząt (do lat 14), chłopców (do lat 14), mężczyzn i kobiet na dystansie 1 km oraz mężczyzn i kobiet na dystansie 5 km zostaną wyróżnieni pamiątkową statuetką.
 • Organizator ma prawo wprowadzenia dodatkowych kategorii.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji z przebiegu wydarzenia w postaci wywiadów, zdjęć, filmów i zamieszczenia ich w radiu, prasie, telewizji i Internecie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
 • Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miejscowość, które chce reprezentować.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 •  

KONTAKT:

 • e-mail: klub@przasnik.pl
Close Menu