WYTYCZNE COVID-19

WYTYCZNE COVID-19

WYTYCZNE DO ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH „BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY KRASNE” W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

– Zawody odbędą się na terenie parku w Krasnem, zaś trasy biegów będą prowadziły drogami gminy Krasne. Teren imprezy z wyłączeniem trasy biegu zostanie oznaczony biało – czerwoną taśmą.

– Liczba uczestników zawodów nie przekroczy 150 osób. Weryfikacja ilości uczestników będzie dokonywana na podstawie wydania numerów startowych. Osoby bez numeru startowego nie będą wpuszczane na teren prowadzenia zawodów.

– Prawo przebywania na terenie prowadzenia zawodów będą mieli zawodnicy posiadający numer startowy oraz personel pomocniczy posiadający identyfikator organizatora.

– Dla uczestników imprezy na terenie prowadzenia zawodów będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk.

– Każda osoba wchodząca oraz opuszczająca teren prowadzenia zawodów będzie zobowiązana do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

– Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.

– Organizator zapewni punkt dezynfekcji rąk w miejscu wejścia na teren prowadzenia zawodów.

– W miejscu wejścia na teren prowadzenia zawodów będzie prowadzony pomiar temperatury ciała przez personel z przeszkoleniem medycznym. Osoby z temperaturą przekraczającą 38 stopni C, lub przejawiające symptomy choroby nie będą wpuszczane na teren prowadzenia zawodów. Takim osobom zostanie udzielona informacja o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

– Zabezpieczenie medyczne zawodów będzie zapewnione przez wykwalifikowany personel medyczny z wyposażeniem zawierającym rękawiczki, maski medyczne oraz pojazdem sanitarnym.

– Organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.

– Organizator zapewnia uczestnikom korzystanie z węzła sanitarnego z zachowaniem zasad higieny i reżimu sanitarnego. W pomieszczeniu z węzłem sanitarnym ma prawo przebywać tylko jedna osoba. Przed wejściem należy bezwzględnie zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji. Węzeł sanitarny będzie okresowo wyłączany z użytku na czas przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczenia.

 

– Na stronie internetowej organizatora, na terenie prowadzenia zawodów oraz w pakietach startowych dla zawodników będą umieszczone informacje na temat zagrożenia:

– objawy kliniczne COVID-19 i środki zapobiegawcze, w szczególności zasady etykiety oddechowej i praktyk w zakresie higieny rąk;

–  kryteria zwracania się do osób z objawami o opuszczenie miejsca lub cofnięcie się do wyznaczonego obszaru;

– informacje na temat fizycznego oddalenia;

– informacje na temat stosowania osłon twarzy i masek medycznych;

– znaczenie i praktyczne implikacje kwarantanny, samoizolacji i samokontroli w kontekście imprezy.

– W pakiecie startowym każdy uczestnik otrzyma:

– butelkę z czystą wodą,

– komin sportowy umożliwiający zasłonięcie nosa i ust,

– małe opakowanie chusteczek nasączonych alkoholem do wycierania rąk.

– W przypadku otrzymania informacji o stwierdzonym przypadku choroby wśród uczestników zawodów na stronie internetowej organizatora oraz bezpośrednio do uczestników zawodów drogą mailową zostanie przekazana informacja dotycząca procedur postępowania w przypadku kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Close Menu